Groepsindeling

Groep
Meester/Juf

1-2A:

Isabel Du Fossé en Maartje de Smit

1-2B:

Maartje de Smit en Nele Reynvoet

1-2C:

Paula Coppens en Louise Lammens

1-2D:

Yolande Jacobs en Willemijn Kingma

3A:

Sandra de Ruijsscher en Francien Elfrink

3B:

Loes Arends en Marianne Verkeste

4:

Susanne Gerritsen en Marianne Verkeste

5A:

Ab Dieleman

5B:

Natasja Schot-Zandburg (en lio studente Carmen Faas)

6:

Laurie Brusseel

6-7:

Jodie Lips

7:

Jeroen Helfferich

8:

Kim Flikweert en Marianne Loete

Marianne Loete heeft ICT taken.